Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’ nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı           : Necdet Sakallı

Adres             :Altıntaş Mah. Sanayi Sitesi B Blok No:13 Urla – İzmir

Telefon           : (0232) 754 30 70

Eposta            : bilgi@sakalliticaret.com.tr

Vergi No        : 16139421692

 

 1. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}

Telefon : {_alicitelefon_}

Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

{_urunbilgileri_}

Kargo Tutarı : {_kargo_}

 

Ödeme Şekli ve Planı : {_odemesekli_}

 

{_odemetablosu_}

 

Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}

Fatura Adresi : {_faturaadresi_}

Sipariş Tarihi : {_tarih_}

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Adres : {_teslimatadresi_}

Telefon : {_alicitelefon_}

Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

 

 1. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

7.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

7.2.2. İade bildirimi,(e-posta adresi veya WhatsApp ile)

7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

7.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

7.2.5. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 1. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

8.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;

 • 10.280 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevli olacaktır.İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

SATICI: Sakallı Ticaret Adına Necdet SAKALLI

 

ALICI: {_aliciad_} {_alicisoyad_}

 

TARİH: {_tarih_}

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ -TİCARİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

1.1. İşbu Mesafeli Satış/Ticari Alım-Satım Sözleşmesi, (“Sözleşme“); “Altıntaş Mah. Sanayi Sitesi B Blok No:13 Urla – İzmir” adresinde mevcut SAĞLAYICI konumunda “https://sakalliticaret.com.tr/ ”(Sakallı Ticaret) adına Necdet Sakallı (Sakallı Ticaret) ile #ALICIadresi   nde ikamet eden #ALICIismisoyismi (“ALICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde  https://sakalliticaret.com.tr/ sitesinde(SİTE) elektronik ortamda kurulmuştur.

1.2. Bundan sonra “Sakallı Ticaret” ile “ALICI” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 1. TANIMLAR

Dijital içerik: Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veriyi,

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Kalıcı Veri Saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

Mesafeli Sözleşme: SAĞLAYICI ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,

Sağlayıcı: Site Hizmetleri kapsamında, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye veya tüketici olmayan kişilere hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Ticari Hükümler: Alıcı’nın Tüketici hukuku kapsamında tüketici sayılmadığı durumlarda uygulanacak hükümlerdir.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

Yetkili: SAKALLI TİCARET adına sözleşme yapma, işlem yapma gibi temsil yetkileri bulunan kişi.

Yan sözleşme: Bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak SAĞLAYICI, SAĞLAYICI ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi

ifade eder.

 1. KAPSAM

3.1. İşbu mesafeli satış sözleşmesi, SAKALLI TİCARET  ’nin, Site kapsamında işbu sözleşme şartları kapsamındaki hizmetleri sunması ve ALICI’nın da gerekli para ve diğer yükümlülükleri yerine getirmesi hükümlerini kapsamaktadır.

3.2. İşbu Sözleşme, konusuna göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u veya Türk Ticaret Kanunu’nu kapsamaktadır. Sözleşme’nin Türk Ticaret Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde “tüketici uyuşmazlığı” kapsamına girmediği hallerde “Ticari Uyuşmazlık” sayılacak ve Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Sözleşmenin tek nüsha düzenlenmesi, aksini iddia ve ispati imkanı vermemektedir.

 1. KONU

4.1. İşbu Sözleşmenin konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak, SAKALLI TİCARET ve ALICI’nın Site üzerinden kurulan sözleşmeye göre,  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4.2. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

4.3. Sözleşme kapsamının Tüketici hukuku kapsamına girmediği Ticari uyuşmazlık hallerinde ,bu sözleşme Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuatı kapsayacak olup, ALICI bu Kanun ve sair mevzuat kapsamındaki sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır. Bunun aksi ispat edilemez.

5.ÖN BİLGİLENDİRME

5.1. Sözleşme konusu mal ve hizmetlerin temel nitelikleri: İşbu Sözleşme kapsamında mal ve hizmetlerin temel nitelikleri, Site üzerinden ALICI’nın Sepet’e eklediği mal/hizmet’ler ve bu hizmetlerin sunulmasında, sözleşme şartlarına uygun olarak edimin ifasıdır. Bu hizmetler, fiyatlar ve diğer şartlar ”ÜRÜN BİLGİ VE FİYATLARI” bölümünde de mevcut olup, şu şekildedir:

#Sepeteeklenenhizmetler

#Sepeteeklenenhizmetler

 • 5.2. Sözleşme kapsamında iletişim bilgileri: Sözleşme kapsamında SAKALLI TİCARET   Adına yetkili, Necdet SAKALLI’dır. Sözleşme kapsamında Site üzerinden iletişim kurulabileceğinin yanında, Yetkili telefon numarası “(0232) 754 30 70 “,e-mail adresi dur. Sözleşme kapsamında, bu e-posta hesabı ve WhatsApp üzerinden gerçekleşen iletişimler de sözleşmeye dahildir.

5.3. Sözleşme çerçevesinde Site Hizmetleri’nin doğru kullanılabilmesi, Sakallı Ticaret Üye’lerinin, Site şifrelerini 3. Kişilerle paylaşmamalarını site esaslarına uygun siteye giriş yapmalarına bağlıdır. Üye’ler, hesap panellerinden kullandıkları süre sonunda çıkış yapmalıdırlar.

5.4. Cayma hakkına ilişkin hususlar, “CAYMA HÜKÜMLERİ” bölümünde mevcuttur.

5.5. Site’ye, PC Web tarayıcıları veya Mobil Web tarayıcılar üzerinden giriş yapılabilir, sipariş verilebilir.

Hizmet Adı Adet SAĞLAYICI Ünvanı Hizmet İfa Günü Hizmet Konusu Platform ALICI Adı ALICI Adresi    
    SAKALLI TİCARET               
Birim Fiyatı Birim İndirimi Toplam Satış Tutarı Ek Masraflar Vade/Vade Farkı Ödeme Şekli KDV Tutarı KDV Dahil Toplam Tutar  
                 

 

6.1. Hizmetler, hizmet fiyatları, ek masrafları, vergileri, ödeme şekli yukarıdaki şekilde olmak üzere, KDV dahil toplam tutar #toplamtutar dir.

6.2. Ödemeler, Site üzerinden Banka havalesi/EFT ile yapılacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI ve SAĞLAYICI, Sözleşme konusu ürününe/hizmetine ilişkin listeleme sayfasında yer verilen açıklamalardan, ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ifa edilmesinden SAĞLAYICI’nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Hizmetler kapsamında verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul etmiş sayılır.

7.2. ALICI, işbu Sözleşme öncesinde SAĞLAYICI tarafından listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifasına ilişkin bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme’de belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. ALICI, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme’yi teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri SAĞLAYICI ve ALICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

7.5. ALICI ve SAĞLAYICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında SAKALLI TİCARET’ın mesafeli sözleşme kurulmasınu sağlayan Hizmet SAĞLAYICI sıfatına haiz olduğunu, tüketici uyuşmazlığı kapsamına girmemesi halinde ise Sözleşmenin ilgili maddelerinde farklılık arz eden hususları kabul edeceklerini, SAĞLAYICI ve ALICI tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.6. İşbu Sözleşme, ALICI ve SAĞLAYICI için SAKALLI TİCARET Kullanıcı Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, SAKALLI TİCARET Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

7.7. ALICIlar, aralarındaki işbu sözleşmeden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı SAKALLI TİCARET  ‘ın, idare ve yargı kararları dâhil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları işbu Sözleşme, SAKALLI TİCARET kullanıcı sözleşmesi ve sitedeki diğer kurallar kapsamında SAKALLI TİCARET  ‘ın söz konusu zararlarda kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler. SAKALLI TİCARET, hizmetleri kapsamında hizmetini sözleşme kapsamında ifa etmesi doğrultusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu, Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticaret Kanunu ve sair mevzuat ve ikincil düzenlemeler sebebiyle oluşacak hiçbir idari, adli ve özel hukuktan doğan sorumluluğu kabul etmemektedir. ALICI, bu Kanunlardan kaynaklanan hükümlere uygun hareket ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmekte olup, bu konuda SAKALLI TİCARET  ’ın uğradığı zararları, ALICI yükleneceğini bu sözleşmeyi kabul etmekle kabul, onay ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

7.8. SAKALLI TİCARET, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, Hizmet kapsamında işbu sözleşmede belirlenen süre zarfında ve periyotta, ALICI’nın ilettiği bilgiler ve istekler doğrultusunda kendisinden beklenen en son özen ve dikkat ile yerine getirmek zorundadır.

7.9. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SAĞLAYICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SAĞLAYICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde SAĞLAYICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur.

7.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan banka kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SAĞLAYICI, banka kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan banka kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SAĞLAYICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

7.12. ALICI ürün bedelini SAKALLI TİCARET Site Cüzdan aracılığıyla ödemesi ve bu siparişe ilişkin cayma hakkını kullanması halinde cayma hakkından kaynaklı bedel iadesi kişiye aynı yoldan yapılacaktır. Hizmet siparişleri, SAKALLI TİCARET Site Sepet üzerinden takip edilecek ve ALICI paneli üzerinden kontrol edilecektir.

7.13. ALICIlar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SAĞLAYICI iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilirler.

 1. CAYMA HÜKÜMLERİ

8.1. Taraflar cayma hakkı konusunda, Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde mevcut emredici hükümlere uyacaklarını işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

8.2. Tüketici ALICI, işbu Sözleşme, işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde edime başlanmamış olması halinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketici ALICI’nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde SAĞLAYICI’ya Sözleşme e-postası veya telefon SMS veya WhatsApp’tan bildirimde bulunması şarttır. Cayma hakkı kötüye kullanılamaz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/1/ğ ve h maddesi ve fıkraları uyarınca, cayma süresi öncesinde ifaya başlanan hizmetler ve SAKALLI TİCARET Hizmetleri kapsamında anında ifa edilecek hizmetler cayma hakkı kapsamı dışındadır.

8.3. Cayma hakkı, ALICI tarafından kötüye kullanılamaz. Cayma hakkı öncesinde ifa edilen SAKALLI TİCARET hizmetleri, sözleşme ücret oranına göre SAKALLI TİCARET   tarafından geri iade edilmez.

8.4 Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

            8.4.1 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,

            8.4.2 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

8.5. Cayma hakkı kapsamına giren durumlarda ALICI’nın cayma hakkını kullanması hâlinde SAĞLAYICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. ALICI ise ücret oranında bedeli talep edemez.

8.6. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

8.7. Cayma hakkı kapsamı dâhilinde olmayan Sözleşmeden dönme durumunda ALICI, İfa oranında bedel + Sözleşme bedelinin yarısı tutarını SAKALLI TİCARET’e ödemek mecburiyetindedir. Bu bedel, her halükarda sözleşme bedelini aşamayacaktır.

8.8. Tüketici Hukuku kapsamına girmeyen Ticari uyuşmazlıklarda Alıcı’lar, cayma hakkını sipariş sonrası hiçbir surette kullanamayacaktır.

 1. AYIPLI HİZMET ve TEMERRÜT

9.1. SAĞLAYICI, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin hizmet sözleşmesinin kurulduğu tarihte düzeltilmiş olduğunu veya hizmet sözleşmesinin kurulması kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içermediğini ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

9.2. Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini SAĞLAYICI’ya karşı kullanmakta serbesttir.

9.3. SAĞLAYICI, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar SAĞLAYICI tarafından karşılanır. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir. Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin SAĞLAYICI için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici bu hakları kullanamaz.

9.4. Orantısızlığın tayininde hizmetin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

9.5. Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde bu talep SAĞLAYICI tarafından yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin SAĞLAYICIya yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü geçemez. Aksi takdirde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

9.6. Ticari uyuşmazlıklarda ise ALICI, SAKALLI TİCARET ’ın hizmeti Ayıplı ifa ettiğini ispatla mükelleftir. Bu uyuşmazlıklarda, ayıplı hizmet halinde bunun aksi iddia ve ispat edilemez.

9.6. Ticari uyuşmazlıklarda, ayıplı ifa veya SAĞLAYICI’nın temerrüdü sonucu ALICI, sadece Hizmet’in yeniden görülmesi’ni isteme hakkına sahiptir. Hizmet’in görülmesi imkansız hale gelmiş ise, SAKALLI TİCARET   sadece Hizmet oranında hak ettiği ücret ve yaptığı masrafların toplamı dışındaki kısmını iade etmek zorundadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. Bu Sözleşme ve hükümleri kapsamında alınan kişisel veriler, SAKALLI TİCARET   Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ile ve Aydınlatma Metni ve diğer metinler uyarınca işlenmektedir. Alıcı, bu sözleşmeyi onaylayarak, SAKALLI TİCARET   Site Kapsamında, diğer metinlere de onay vermiş sayılacaktır.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
11.1. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesinde Tüketici uyuşmazlıkları ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İzmir Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

11.2. SAKALLI TİCARET   Hizmetleri kapsamında çıkacak Ticari Uyuşmazlıklar’da İzmir Ticaret Mahkemeleri Görevli ve Yetkilidir.

12.YÜRÜRLÜK

12.1. 12 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, #tarih tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

12.2. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

CAYMA FORMU
(Bu form, sadece tüketiciler için,  sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

– Kime:

Ünvanı         :

Adresi          :

Mersis No    :

E-Posta       :

– Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu hizmet:

-Cayma hakkına konu hizmetin bedeli:

-ALICI’nın adı ve soyadı:

-ALICI’nın adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:

 

Scroll To Top
Close
Close

Sepet

Close

Sepette ürün yok

Alışverişe Devam Et