Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açık Rıza Metni

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu olarak Sakallı Ticaret adına “Altıntaş Mah. Sanayi Sitesi B Blok No:13 Urla – İzmir “ adresli, Sakallı Ticaret (https://sakalliticaret.com.tr/) adına “Necdet Sakallı (Sakallı Ticaret); müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil Sakallı Ticaret ile ilişkili şahısların bünyemizde bulunan kişisel verilerinin Anayasa ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekte ve sizleri bu konuda açık rızanızı almaktayız.

Veri sorumlusu adresi:

Altıntaş Mah. Sanayi Sitesi B Blok No:13 Urla – İzmir

Kapsam

Kişisel verileriniz, Sakallı Ticaret yurtiçi sunucumuzda tutulmakta olup, server panelimiz zorunlu şekilde gerekli panel servisinde, yurt içinde tutulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

Sakallı Ticaret tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, kullanıcı memnuniyeti kapsamında sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla işlenmesi,

Yeni hizmet ve faaliyetlerimizden sizleri haberdar edebilmek, bu doğrultuda size en uygun ürün ve hizmetin sağlanabilmesi,

Sakallı Ticaret insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi,

Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi,

Müşteri memnuniyetinin ölçülebilmesi,

Hizmet ve faaliyetlerimizin, geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi ve yaygınlaştırılması,

İyzico ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapmanızın sağlanabilmesi,

Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler, KVKK’da belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Sakallı Ticaret, kişisel verilerinizi, hukuki zorunluluklar dışında, hiçbir şekilde 3. Taraflara aktarmaz.

SAKALLI TİCARET, kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen verileri zorunlu olarak yurtiçinde “gmail” adresinde olmak üzere “Google firması“ ile ve sözleşme için zorunlu olması sebebiyle ayrıca “Ödeme yapan kullanıcılar” için zorunlu olacak kişilerden “muhasebe yetkilisi, kargo yetkilisi ve sair kişi/kurumlar” ile paylaşılmaktadır. Ayrıca gerekmesi durumunda “kredi kartı ile ödeme” durumunda, yine yurtiçi olmak üzere banka üzerinden “Kredi Kartı Üzerindeki Ad-Soyad ve Kart Numarası, Son Kullanma Tarihi, Güvenlik Kodu” bilgileri aktarılmaktadır.

Kullanıcılar, SAKALLI TİCARET’e kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşması halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verilerini yurt dışına göndermiş olacaktır. Kişisel verilerini Whatsapp kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememesi halinde, SAKALLI TİCARET’un sunduğu diğer iletişim imkânlarını kullanabilecektir.

Sakallı Ticaret, kişisel verilerin aktarılması politikasında, başta T.C. Anayasası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu özellikle m.8 ve 9’a uygun prosedürleri yürütmektedir.

İşlenen Kişisel Veri Verilen Hizmet Türü İşleme Kapsamı İşleme Amacı
 

Ad-Soyad

 

Yorum-İletişim- Ödeme – WhatsApp

 

 

–               Yorum: elde edilme/kaydedilme/ depolanma/ muhafaza edilme/ gözükme/aktarma

– İletişim için geri dönüş: elde edilme/kaydedilme/ depolanma/ muhafaza edilme/ gözükme/aktarma

–          Ödeme: elde edilme/kaydedilme/ depolanma/ muhafaza edilme/ gözükme/aktarma

 

–       Yorum: Misafir/Gerçek Üye yorumlarının sitede gösterilmesi ve Sakallı Ticaret nezdinde incelenmesi

–       İletişim: Hizmet kalitesinin artırılması için kullanıcılara geri dönülmesi için

–       Ödeme: Üyenin kaydının sağlıklı ve kullanıcı doğrulamanın sağlanarak alınması, ödemenin sağlanması ve iletişim

–       Pazarlama – Analiz

 

E-posta

 

Yorum – İletişim – Ödeme – WhatsApp

 

–          Yorum: elde edilme/kaydedilme/ depolanma/ muhafaza edilme/ gözükme/aktarma

–          İletişim için geri dönüş: elde edilme/kaydedilme/depolanma/ muhafaza edilme/ gözükme/aktarma

–          Ödeme: elde edilme/kaydedilme/ depolanma/ muhafaza edilme/ gözükme/aktarma

 

–       Yorum/İletişim: Yorum ve iletişimlere daha iyi cevap verebilmek, daha sağlıklı iletişim için işlemekteyiz.

–       Ödeme: Üyenin kaydının sağlıklı ve kullanıcı doğrulamanın sağlanarak alınması, ödemenin sağlanması ve iletişim

–       Pazarlama – Analiz

Telefon Numarası Ödeme – WhatsApp –              Ödeme: elde edilme/kaydedilme/ depolanma/ muhafaza edilme/ gözükme/aktarma Ödeme: Üyenin kaydının sağlıklı ve kullanıcı doğrulamanın sağlanarak alınması, ödemenin sağlanması ve iletişim

–       Pazarlama – Analiz

 

Firma Adı(Varsa)

 

Ödeme

–          Ödeme: elde edilme/kaydedilme/ depolanma/ muhafaza edilme/ gözükme/aktarma –       Ödeme: Üyenin kaydının sağlıklı ve kullanıcı doğrulamanın sağlanarak alınması, ödemenin sağlanması ve iletişim

–       Pazarlama – Analiz

Daire No-Apartman – Sokak – İlçe – İl – Ülke Ödeme –          Ödeme: elde edilme/kaydedilme/ depolanma/ muhafaza edilme/ gözükme/aktarma  

–          Ödeme: Üyenin kaydının sağlıklı ve kullanıcı doğrulamanın sağlanarak alınması, ödemenin sağlanması ve iletişim

–          Pazarlama – Analiz

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda yazılı veya elektronik olarak işlenmektedir.

Bu kapsamda;

KVKK m.5-c bendi: “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”

Ve

KVKK m.5-e bendi: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.”

Ve

Türk Borçlar Kanunu Sözleşme hükümleri”

Hukuki sebepleri ile işlenebilecektir.

Tanım ve Kısaltmalar

Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb kelimeler kısaca açıklanır.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak olarak verilen onay.

Alışveriş Yapan Kullanıcı: Sepet’e ürün ekleme ve ödeme sayfasından ödeme yapma işlemlerini gerçekleştiren kullanıcılar

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Çalışan: Sakallı Ticaret personeli

Kişisel Veri Sahibi (ilgili kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Veri: kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık-kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her tür işlem.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Koruması Kanunu

Politika: Sakallı Ticaret Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Standart Kullanıcı: Siteden herhangi bir şekilde alışveriş yapmamış kullanıcılar

 

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

 • Veri Sorumlusu’na İlgili Kişi olarak bildirim ve isteklerinizi, “Necdet SAKALLI” adına, “(0232) 754 30 70” telefon veya bilgi@sakalliticaret.com.tr  e-posta adresinden yapabilirsiniz.

Rol ve Sorumluluklar

Yönetim:

Yönetim Kurulu, Politika ‘ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

Uygulayıcılar:

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Uygulayanlar tarafından Politanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.

Uygulayıcılar, sorumlu oldukları faaliyetlerde,

 • Görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politika’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Mevzuata uygun hareket etme ve edilmesi,
 • Politikaya aykırı hususların incelenmesi amacıyla konuların incelenmesi ve bildirilmesinden Sakallı Ticaret İmtiyaz Sahibi sorumludur.

Hukuk:

İşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesi, Hukuk Sorumlusu tarafından yapılmaktadır.

Hukuki Yükümlülükler

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 • Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Sakallı Ticaret olarak kamuoyuna açık olan işbu politika’nın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz:

Veri sorumlusu olarak bünyemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’sında detaylandırılmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER SAKLAMA SÜRELERİ

Sakallı Ticaret olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz ve en az 1 yıl olmak üzere “İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması” sonrası “en fazla 2 yıl” saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme: Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama: İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri almakla birlikte, Kişisel Veri Sahibi’ne verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvuru imkânı sunarız.

Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme: Sakallı Ticaret olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması: Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu politikasında maddesinde detaylandırılmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz:

Kişisel verilerin;

 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen Sakallı Ticaret ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin, gerekli güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. Kurum portalı ve internet sitesinde dokümanların güncel versiyonu yer alır.

YENİLEME

Politika, yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.

 

Scroll To Top
Close
Close

Sepet

Close

Sepette ürün yok

Alışverişe Devam Et